منابع ویديویی 109 بازدید

  • تماشا این قسمتmyimdl.xyz

The Mandalorian: 1x6

Chapter 6: The Prisoner

مندلورین در یک ماموریت خطرناک به گروهی از مزدوران  می‌پیوندد می شود.

The Mandalorian: فصل 1 قسمت 6
The Mandalorian: فصل 1 قسمت 6
The Mandalorian: فصل 1 قسمت 6
The Mandalorian: فصل 1 قسمت 6
The Mandalorian: فصل 1 قسمت 6
The Mandalorian: فصل 1 قسمت 6
The Mandalorian: فصل 1 قسمت 6
The Mandalorian: فصل 1 قسمت 6
Dec. 13, 2019
اشتراک0